Default welcome msg!

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

+359 888 805 490

Работно време

9.00 - 21.00

Общи Условия

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина myroom.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Поръчай, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му,както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на myroom.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. Подробности в раздел GDPR.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на myroom.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона Поръчай, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката се счита, че договорът е изпълнен.

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни (не могат да бъдат произведени).
В рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за отказа чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите (отказ от поръчката) или да направи заместваща поръчка.

6. Плащанията ще бъдат извършвани в съответната валута, избрана от клиента.


II. ДОСТАВКА

7. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента.
ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.
В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.


III. АВТОРСКО ПРАВО

ТЪРГОВЕЦЪТ притежава всички права за разпространение и използване на изображенията на сайта myroom.bg 


IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта  включват опаковане, но не включват транспортиране до клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, 

потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина myroom.bg.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. 

Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата myroom.bg

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална,
етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от myroom.bg услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги. 

16. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на myroom.bg.  

17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез myroom.bg.

17а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.

18. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

19. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@myroom.bg.
ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството,
приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

22. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

26.Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните стоки и услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. 

ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или
прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

27. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата myroom.bgна своя компютър.

28. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

29. Интернет магазина  myroom.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство. Количка


IX. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКИ: 

31. Начин за отказване на поръчки - по телефон или имейл в срок до 24h.

32. Отказ от договора и връщане на поръчка без посочена причина.
Потребителят има право по закон да се откаже от поръчката или от договора без да посочва причина в срок до 7 дни от датата на получаване или поръчване, ако купувачът предостави необходимата информация на продавача.
При прекратяване на договора потребителят трябва да уведоми продавача в писмена форма - чрез имейл или писмо.
В срок до 30 дни от датата на доставка купувачът може да върне поръчаната стока без да посочи конкретна причина. Купувачът връща стоката за своя сметка и заплаща пощенските разходи. Подробности в раздел ВРЪЩАНЕ.


X. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

33. Всяка направена поръчка се заплаща предварително (по банков път, PayPal, чрез наложен платеж или др.). Срокът за доставка на продукта е посочен за всеки вид продукт.
Ако доставянето на поръчката е невъзможно или е възможно само частично, продавачът е длъжен да информира клиента възможно най-бързо. В този случай продавачът предлага възможно решение или възстановява предварително заплатените от клиента средства по поръчката.

ПЛАЩАТЕ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ВЕДНЪЖ, ако в една поръчка сте закупили повече от един продукт.


myroom.bg

image